سررسید نفیس

در سال 1397 تمام توان سالنامه ارشک در راستای تولید محصول با کیفیت متمرکز شد و برای کسانی که به دنبال سررسیدی خاص و زیبا هستند سررسید وزیری کیفی با جعبۀ نفیس تولید شد.