سررسید پالتویی

از دیرباز سررسیدهای سایز پالتویی مورد توجه مخاطبین سررسید (سالنامه) بوده است. به همین جهت مجموعه ارشک امسال دو تنوع خود را محصولاتی با این ابعاد تولید کرده است.