ست مدیریتی

در راستای تامین سلایق مختلف سالنامه ارشک دو محصول متفاوت و متنوع را برای سال 1397 جهت ست مدیریتی در نظر گرفته است که شامل ست مدیریتی 4 تکه و ست مدیریتی 2 تکه می باشد.